دعوت به مشارکت در پرواربندی و قصابی

تعداد فرصت های شغلی

  • میزان حقوق : توافقی
  • جنسیت : آقا
  • شهر : اهواز
  • شماره تماس : 09304538052
شرح موقعیت شغلی

بادرود،بنده ساکن شهرامام،ازحومه دزفول هستم حدود15سال تجربه درامورپرواربندی وقصابی دارم ودرحال حاضردارای مغازه سوپرگوشت (قصابی) می باشم لذاباتوجه به افت محصوص قیمت دام زنده بهترین زمان برای خریدجهت پرواربندی وفروش دراسفندماه وفروردین ،که نقطه اوج بازاراست میباشدوازآنجایکه میشودتوسط خودمان دام پروارشده راکشتار،وفروش کردازسودبهتری بهره مندخواهیم شد،لذاازیکنفربعنوان سرمایه گذاربعدازتوافقات اولیه،وقراردادرسمی شراکت دعوت بعمل می آید،ضمنا درقبال آورده شخص سرمایه گذارضمانتی نیز پرداخت میشود،باتشکر.